เกี่ยวกับเรา

ประวัติบริษัท

บริษัท เอ.อาร์.เอส.ฟู้ดส์ จํากัด จัดตั้งในปี พ.ศ.2545 บริษัทดําเนินธุรกิจ เกี่ยวกับการจําหน่าย และแปรรูปพืชผลทางการเกษตร

นโยบายของบริษัท

1.ปลุกจิตสํานึกพนักงาน

2.ดําเนินกิจการด้วยระบบคุณภาพ

3.ผลิตภัณฑ์ปลอดภัย

4.สร้างความพอใจให้ผู้บริโภค

มาตรฐานการรับรองคุณภาพสินค้า

บริษัท เอ.อาร์.เอส.ฟู้ดส์ จํากัด ได้พัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทําให้ทางบริษัทได้รับการรับรอง คุณภาพจากหน่วยงานมาตรฐานสากล ไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP HALAL ใอนุญาตผลิตอาหาร